Rahim Yar Khan

4 – Sheikh Zayed Hospital Road
Rahim Yar Khan.
Tel: +92 68 5886591
Fax: +92 68 5886591

Plot No. 14-15, Shop No. 1
Businessman Colony
Rahim Yar Khan
Tel: +92 68 5870700