Rahim Yar Khan

4 – Sheikh Zayed Hospital Road
Rahim Yar Khan.
Tel: +92 68 5886591
Fax: +92 68 5886591