Khanpur

Shop no. 1, Lavish Hotel
Nawan Kot Chowk, Model Town B
Khanpur
CC 233
Tel: +92 68 5577767