Rahim Yar Khan

4 Sheikh Zayed Hospital Road
Rahim Yar Khan
CC 239
Tel: +92 68 5886591