Samundri

Khatam-e-Nabuwat Chowk,
Adjacent PSO Waqas Petroleum,
Gojra-Rajana Morr, Samundri
CC 253
Tel: 041-3424517
Timing: 7:30 AM – 11:00 PM